ITEs

Les Inspeccions Tècniques d’Edificis, més conegudes com a ITEs tenen com a finalitat establir un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Aquests informes consisteixen en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. Una vegada obtingut l’informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador d’informes ITE, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

Cal que passin la ITE tots els edificis amb ús d’habitatge, sempre que es compleixi qualsevol dels supòsits següents:

Si ho determina el programa d’inspeccions que consta a continuació.
Si ho determinen programes o ordenances locals, que han de respectar com a mínim el que estableix la normativa vigent.
Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics d’ajuts per al foment de la rehabilitació.

Edificis plurifamiliars

Antiguitat de l’edifici i termini per passar la inspecció:

Anterior a 1930, fins al 31/12/2012
Entre 1931 i 1950, fins al 31/12/2013
Entre 1951 i 1960, fins al 31/12/2015
Entre 1961 i 1971, fins al 31/12/2016
A partir de 1972, l’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat

Habitatges unifamiliars

Antiguitat de l’edifici i termini per passar la inspecció:

Anterior a 1900, fins al 31/12/2016
Entre 1901 i 1930, fins al 31/12/2017
Entre 1931 i 1950, fins al 31/12/2018
Entre 1951 i 1960, fins al 31/12/2019
Entre 1961 i 1975, fins al 31/12/2020
A partir de 1975, l’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data que caduqui la cèdula.

En el cas d’edificis que duguin a terme rehabilitacions integrals, i disposin de llicència de primera ocupació el termini d’antiguitat de 45 anys de l’obligació de passar la inspecció tècnica s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat final d’obra i habitabilitat.