Cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que sol·licita el departament d’habitatge de la Generalitat de Catalunya i que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

Aquest document és necessari per a posar un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors, i també per a poder donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas i telecomunicacions en habitatges reformats.

Una vegada aprovat, aquest document té una validesa de 15 anys.

Ens poden encarregar de realitzar el certificat corresponent i fer-ne tota la tramitació.

Consulta els nostres preus sense compromís.